"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02 + 03           Năm 2015 Ngày 12 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2015. 05
09-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014. 13
09-12-2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015. 20
09-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2015. 55
09-12-2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2019. 77
09-12-2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2013. 79
09-12-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND về việc bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về quy định số lượng, các chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 81
09-12-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. 83
09-12-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức chi thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 86
09-12-2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức học phí của Trường Cao đẳng Bến Tre và Trường Trung cấp nghề Bến Tre năm 2015. 88
09-12-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND về mức thu phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô và xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 90
09-12-2014 Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND về việc bãi bỏ nội dung mức thu phí thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông, phí thi nghề phổ thông quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4, Điều 2 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 95
09-12-2014 Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 97
09-12-2014 Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND về định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2020. 99
10-12-2014 Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khoá VIII. 103
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-12-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 107
26-12-2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015, giá lúa thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 trở về trước và giá lúa thu nợ thuế nhà, đất năm 2011 trở về trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 115
HĐND huyện Ba Tri
17-12-2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND kết nối, xây dựng các tuyến đường mới của thị trấn Ba Tri. 117
HĐND huyện Giồng Trôm
19-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 119
19-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về dự toán ngân sách Nhà nước huyện Giồng Trôm năm 2015. 125
19-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. 128
19-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân huyện Khoá X. 130
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
16-12-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND về việc phân bổ vốn xây dựng cơ bản năm 2015. 132
16-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND về việc phân bổ vốn sự nghiệp kinh tế năm 2015. 136
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2014 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015. 138
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-12-2014 Quyết định số 2489/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bến Tre. 159
29-12-2014 Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1802/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 162
HĐND huyện Ba Tri
16-12-2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND cho thôi giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri Khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 164
16-12-2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND công nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri Khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 165
17-12-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 166
17-12-2014 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri, Khoá X. 170
HĐND huyện Giồng Trôm
19-12-2014 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 172
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
16-12-2014 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Nam năm 2015. 174
16-12-2014 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 176
16-12-2014 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 179
16-12-2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam nhiệm kỳ 2011-2016. 182
16-12-2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam nhiệm kỳ 2011-2016. 183
23,834,538 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner