"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 04 + 05           Năm 2015 Ngày 19 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-12-2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
HĐND huyện Ba Tri
17-12-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Ba Tri năm 2015. 06
17-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030). 12
17-12-2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030). 16
HĐND huyện Châu Thành
20-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước huyện Châu Thành năm 2013. 20
20-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015. 22
HĐND huyện Chợ Lách
16-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. 24
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
23-12-2014 Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND về phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2015. 34
23-12-2014 Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc năm 2015. 40
23-12-2014 Nghị quyết số 121/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030). 46
23-12-2014 Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030). 53
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
16-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 59
16-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán bổ sung ngân sách năm 2013. 64
16-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về việc bổ sung kinh phí ngoài dự toán ngân sách năm 2014. 72
16-12-2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh danh mục vốn xây dựng cơ bản năm 2014. 82
16-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh vốn từ nguồn vốn bãi rác tại xã An Thạnh sang trả nợ các công trình xây dựng cơ bản. 86
HĐND thành phố Bến Tre
17-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015. 89
17-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND phê chuẩn bổ sung, điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2013 (bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre). 95
17-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2015. 98
17-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2015. 105
PHẦN Văn bản khác
HĐND huyện Chợ Lách
16-12-2014 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND về việc ban hành Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 111
16-12-2014 Nghị quyết số 123/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 113
17-12-2014 Nghị quyết số 124/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 115
17-12-2014 Nghị quyết số 125/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. 118
17-12-2014 Nghị quyết số 126/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. 119
23,798,030 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner