"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 08 + 09           Năm 2015 Ngày 28 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-12-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp có vườn, ao trong cùng một thửa đất đang có nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
31-12-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 07
31-12-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 09
HĐND huyện Ba Tri
17-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015. 11
17-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Ba Tri năm 2013. 18
17-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2015. 20
17-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về xây dựng xã văn hoá nông thôn mới năm 2015. 24
17-12-2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch xây dựng Tiểu đội Dân quân thường trực huyện. 25
HĐND huyện Bình Đại
26-12-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Đại năm 2015. 26
HĐND huyện Châu Thành
20-12-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 34
HĐND huyện Chợ Lách
16-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh năm 2015. 41
16-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện Chợ Lách năm 2015. 47
16-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn thay Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Chợ Lách năm 2013. 79
HĐND huyện Thạnh Phú
22-12-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 81
22-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước huyện Thạnh Phú năm 2013. 89
22-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc vốn ngân sách nhà nước huyện năm 2015. 91
UBND thành phố Bến Tre
08-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre quản lý. 96
PHẦN Văn bản khác
HĐND huyện Bình Đại
25-12-2014 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Uỷ viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 104
25-12-2014 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm Toà án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. 105
25-12-2014 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm Toà án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. 106
25-12-2014 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 107
25-12-2014 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 108
25-12-2014 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 109
26-12-2014 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 110
26-12-2014 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về công tác giám sát phòng, chống tham nhũng năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 112
26-12-2014 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 113
23,797,688 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner