"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 16           Năm 2015 Ngày 25 tháng 6 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
21-05-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
15-06-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện. 05
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
04-05-2015 Quyết định số 712/QĐ-UBND về việc công bố 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện. 09
12-05-2015 Quyết định số 803/QĐ-UBND về việc công bố điều chỉnh tên tuyến, hành trình và kéo dài tuyến xe buýt thành phố Bến Tre - Tân Xuân đến xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri; bổ sung điểm dừng đỗ. 11
19-05-2015 Quyết định số 880/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Bến Tre. 13
20-05-2015 Quyết định số 900/QĐ-UBND về việc công bố 38 thủ tục hành chính ban hành mới; 44 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 26
04-06-2015 Quyết định số 1078/QĐ-UBND về việc công bố 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre. 39
08-06-2015 Quyết định số 1095/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Bến Tre. 41
09-06-2015 Quyết định số 1108/QĐ-UBND về việc công bố 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 47
10-06-2015 Quyết định số 1123/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bến Tre. 49
28-05-2015 Công văn số 2578/UBND-VHXH về việc tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Thanh niên và các nhiệm vụ có liên quan đến công tác phát triển thanh niên. 57
26-05-2015 Kế hoạch số 2524/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 59
28-05-2015 Kế hoạch số 2569/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh. 63
02-06-2015 Kế hoạch số 2668/KH-UBND nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015. 65
23,821,324 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner