"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 19           Năm 2015 Ngày 10 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
14-07-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý và Sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre. 03
HĐND huyện Châu Thành
03-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về một số giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2015. 34
03-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Châu Thành năm 2014. 39
03-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. 43
HĐND huyện Chợ Lách
25-06-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 50
25-06-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Chợ Lách năm 2014. 54
25-06-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện Chợ Lách năm 2015. 56
25-06-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. 65
25-06-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách huyện để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Chợ Lách giai đoạn 2010-2020. 74
HĐND thành phố Bến Tre
17-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2014. 78
17-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về việc bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2015. 80
PHẦN Văn bản khác
HĐND huyện Chợ Lách
25-06-2015 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND miễn nhiệm thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách nhiệm kỳ 2011-2016. 84
25-06-2015 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về việc bầu bổ sung thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách nhiệm kỳ 2011-2016. 85
25-06-2015 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về thông qua Đề án đề nghị công nhận đạt chuẩn đô thị loại V trung tâm xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 86
23,797,769 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner