"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 20           Năm 2015 Ngày 20 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Bình Đại
14-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2015. 04
14-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Bình Đại năm 2014. 09
14-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 và danh mục công trình chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. 11
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
22-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 15
22-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2014. 20
22-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc năm 2015. 23
HĐND huyện Thạnh Phú
14-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 30
14-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Thạnh Phú năm 2014. 36
14-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về việc sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2012, 2013 và 2014 của huyện để đầu tư xây dựng cơ bản. 38
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
14-07-2015 Quyết định số 1355/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Bến Tre. 42
20-07-2015 Quyết định số 1398/QĐ-UBND về việc công bố 03 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre. 50
27-07-2015 Quyết định số 1448/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 52
27-07-2015 Quyết định số 1449/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 53
08-07-2015 Công văn số 3417/UBND-KTN về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp. 55
13-07-2015 Kế hoạch số 3482/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. 58
HĐND huyện Bình Đại
14-07-2015 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện - khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 63
14-07-2015 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện - khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 64
14-07-2015 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 65
14-07-2015 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm Toà án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. 66
14-07-2015 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm Toà án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. 67
14-07-2015 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Bình Đại mở rộng, huyện Bình Đại đạt chuẩn đô thị loại IV. 68
14-07-2015 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại. 70
23,821,644 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner