"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 23           Năm 2015 Ngày 25 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-08-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 04
08-09-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh vận chuyển hàng hoá, hành khách, xe máy kéo vận chuyển hàng hoá và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 06
09-09-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 14
16-09-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 23
16-09-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre. 35
HĐND huyện Bình Đại
31-08-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn huyện Bình Đại. 47
HĐND huyện Chợ Lách
31-08-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về điều chỉnh một phần Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Chợ Lách năm 2014. 50
PHẦN Văn bản khác
HĐND huyện Bình Đại
31-08-2015 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 52
31-08-2015 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 53
31-08-2015 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 54
31-08-2015 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 55
HĐND huyện Chợ Lách
31-08-2015 Nghị quyết số 92/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. 56
31-08-2015 Nghị quyết số 93/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 57
31-08-2015 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. 58
31-08-2015 Nghị quyết số 95/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. 59
31-08-2015 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. 60
31-08-2015 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. 61
31-08-2015 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 62
31-08-2015 Nghị quyết số 99/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Uỷ viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 63
31-08-2015 Nghị quyết số 100/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 64
31-08-2015 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Uỷ viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 65
31-08-2015 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 66
31-08-2015 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 67
23,834,598 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner