"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 25           Năm 2015 Ngày 12 tháng 11 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
05-11-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre. 04
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
02-11-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Mỏ Cày Bắc. 11
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
06-10-2015 Quyết định số 1976/QĐ-UBND về việc công bố 04 thủ tục hành chính ban hành mới, 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre. 14
06-10-2015 Quyết định số 1977/QĐ-UBND về việc công bố 12 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 17
06-10-2015 Quyết định số 1988/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến 2020, định hướng đến năm 2025. 19
09-10-2015 Quyết định số 2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 27
12-10-2015 Quyết định số 2045/QĐ-UBND về việc công bố 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 33
12-10-2015 Quyết định số 2047/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới, 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 35
12-10-2015 Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 37
13-10-2015 Quyết định số 2053/QĐ-UBND về việc công bố 10 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 39
20-10-2015 Quyết định số 2112/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre. 42
02-11-2015 Quyết định số 2331/QĐ-UBND về việc công bố 06 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 44
02-11-2015 Quyết định số 2332/QĐ-UBND về việc công bố 06 thủ tục hành chính ban hành mới, 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 46
02-11-2015 Quyết định số 2333/QĐ-UBND về việc công bố 05 thủ tục hành chính ban hành mới, 27 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 49
05-10-2015 Công văn số 5093/UBND-KTN về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá đối với hoạt động quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh. 53
06-10-2015 Công văn số 5124/UBND-TH về việc đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 55
19-10-2015 Công văn số 5358/UBND-VHXH về việc chỉ đạo quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. 57
04-11-2015 Công văn số 5756/UBND-NC về việc tăng cường kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, ngân sách. 59
23,797,733 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner