"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02 + 03           Năm 2016 Ngày 15 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
04-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2016. 04
04-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc trước tuổi. 10
04-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 12
04-12-2015 Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 14
04-12-2015 Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 17
04-12-2015 Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND về quy định mức thu phí, lệ phí lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 20
04-12-2015 Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khoá VIII. 25
04-12-2015 Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2016. 29
04-12-2015 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2016. 64
Uỷ ban nhân dân tỉnh
18-12-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 85
HĐND huyện Ba Tri
08-12-2015 Nghị quyết số 95/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. 103
08-12-2015 Nghị quyết số 96//2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016. 110
08-12-2015 Nghị quyết số 97/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Trung tâm xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre giai đoạn đến năm 2030. 117
08-12-2015 Nghị quyết số 99/2015/NQ-HĐND về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giai đoạn 2016 - 2020. 121
08-12-2015 Nghị quyết số 100/2015/NQ-HĐND về thực hiện chiến lược biển Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. 124
08-12-2015 Nghị quyết số 101/2015/NQ-HĐND về định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ba Tri giai đoạn 2010-2020. 127
08-12-2015 Nghị quyết số 102/2015/NQ-HĐND việc thông qua Kế hoạch xây dựng Tiểu đội Dân quân thường trực huyện năm 2016. 129
08-12-2015 Nghị quyết số 103/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020. 131
08-12-2015 Nghị quyết số 104/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2016. 139
08-12-2015 Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Ba Tri năm 2016. 143
HĐND huyện Châu Thành
11-12-2015 Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 150
11-12-2015 Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách năm 2016. 157
11-12-2015 Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. 159
11-12-2015 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND về danh mục công trình và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. 164
11-12-2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND về định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành giai đoạn 2010-2020. 170
PHẦN Văn bản khác
HĐND huyện Ba Tri
08-12-2015 Nghị quyết số 106/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri, khoá X. 174
23,821,420 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner