"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 04 + 05 + 06           Năm 2016 Ngày 25 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
21-12-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 05
24-12-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định về số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 17
HĐND huyện Ba Tri
08-12-2015 Nghị quyết số 98/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ trên địa bàn huyện Ba Tri giai đoạn 2016-2020. 19
HĐND huyện Bình Đại
17-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Đại năm 2016. 27
17-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện Bình Đại năm 2016. 35
17-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Bình Đại 2016. 51
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
18-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2016. 57
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc năm 2016. 61
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
15-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 67
15-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước huyện Mỏ Cày Nam năm 2016. 72
15-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về việc phân bổ vốn xây dựng cơ bản năm 2016. 95
15-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về việc phân bổ vốn sự nghiệp kinh tế năm 2016. 99
15-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND về việc bổ sung kinh phí ngoài dự toán năm 2015. 101
15-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh danh mục vốn xây dựng cơ bản năm 2015. 104
HĐND huyện Thạnh Phú
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 108
18-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về dự toán thu và phương án phân bổ Ngân sách nhà nước huyện Thạnh Phú năm 2016. 115
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước huyện năm 2016. 128
18-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về việc sử dụng nguồn kết dư Ngân sách nhà nước năm 2014 của huyện để đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản. 132
HĐND thành phố Bến Tre
18-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2016. 136
18-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2016. 141
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. 145
UBND thành phố Bến Tre
14-12-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre. 148
29-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Bến Tre. 153
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-12-2015 Quyết định số 2814/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 159
HĐND huyện Bình Đại
17-12-2015 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 161
17-12-2015 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về công tác giám sát phòng, chống tham nhũng và lãng phí năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện, khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 163
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
15-12-2015 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V trung tâm xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam. 164
15-12-2015 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện về chuyển đổi việc xây dựng bãi rác khu vực xã Hương Mỹ sang đầu tư công nghệ đốt rác cho các xã phía Nam. 167
23,834,850 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner