"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 07 + 08           Năm 2016 Ngày 29 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
30-12-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
31-12-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 11
HĐND huyện Chợ Lách
17-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội huyện Chợ Lách năm 2016. 41
17-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách huyện Chợ Lách năm 2016. 48
17-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Ngân sách nhà nước huyện Chợ Lách năm 2016. 78
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 84
HĐND thành phố Bến Tre
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2016. 89
UBND thành phố Bến Tre
29-12-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Bến Tre. 101
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
08-01-2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua năm 2016. 108
29-12-2015 Công văn số 6910/UBND-KTN về việc khung lịch thời vụ thả nuôi tôm biển năm 2016. 112
HĐND huyện Chợ Lách
17-12-2015 Nghị quyết số 144/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 115
17-12-2015 Nghị quyết số 145/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 116
17-12-2015 Nghị quyết số 146/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 117
17-12-2015 Nghị quyết số 147/NQ-HĐND về việc thanh lý nhà đất công không có nhu cầu sử dụng năm 2016 trên địa bàn huyện Chợ Lách. 118
17-12-2015 Nghị quyết số 148/NQ-HĐND về việc ban hành Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 122
17-12-2015 Nghị quyết số 149/NQ-HĐND kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 124
23,834,436 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner