"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 09 + 10           Năm 2016 Ngày 01 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
30-12-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 04
11-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 27
12-01-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc giao quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 44
18-01-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 47
19-01-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND quy định việc quản lý, vận hành khai thác hệ thống cầu trên đường giao thông nông thôn và đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 52
UBND huyện Bình Đại
26-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Đại. 54
UBND thành phố Bến Tre
19-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Bến Tre. 56
21-01-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Bến Tre. 59
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
21-12-2015 Quyết định số 2726/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án củng cố tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 62
05-01-2016 Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc công bố 04 thủ tục hành chính ban hành mới; 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 82
30-12-2015 Công văn số 6937/UBND-TCĐT về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. 86
06-01-2016 Công văn số 61/UBND-TCĐT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ Xây dựng về bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình. 90
13-01-2016 Công văn số 163/UBND-VHXH về việc chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị. 92
14-01-2016 Công văn số 196/UBND-VHXH về việc thay đổi Phụ lục số II kèm theo Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh. 94
25-12-2015 Kế hoạch số 6848/KH-UBND thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016. 103
28-12-2015 Kế hoạch số 6872/KH-UBND hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 119
28-12-2015 Kế hoạch số 6873/KH-UBND rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 127
29-12-2015 Kế hoạch số 6906/KH-UBND xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre. 134
12-01-2016 Kế hoạch số 145/KH-UBND công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2016. 139
23,817,166 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner