"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 12 + 13           Năm 2016 Ngày 10 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
18-02-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND về việc phân cấp, uỷ quyền quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 03
25-02-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2016. 05
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
02-03-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỏ Cày Bắc. 08
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
15-02-2016 Quyết định số 294/QĐ-UBND về việc công bố thiên tai xâm nhập mặn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 12
25-01-2016 Công văn số 372/UBND-TH về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 13
05-02-2016 Công văn số 593/UBND-TCĐT về việc quản lý công tác rà phá bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh dò tìm được từ các dự án trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 16
18-02-2016 Công văn số 677/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Công điện 252/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 18
25-01-2016 Kế hoạch số 366/KH-UBND thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016. 21
29-01-2016 Kế hoạch số 476/KH-UBND phòng chống thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2015-2016 và Hè Thu 2016 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 26
05-02-2016 Kế hoạch số 597/KH-UBND công tác văn thư, lưu trữ năm 2016. 35
16-02-2016 Kế hoạch số 649/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 39
19-02-2016 Kế hoạch số 692/KH-UBND thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2016. 49
22-02-2016 Kế hoạch số 707/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 62
05-02-2016 Chương trình số 604/CTr-UBND thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. 76
23,817,683 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner