"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 17           Năm 2016 Ngày 11 tháng 5 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
25-04-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá ngày giường điều trị của Khu điều dưỡng và điều trị cán bộ (khu B) tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre. 04
25-04-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 06
27-04-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 14
28-04-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ban hành chính sách ưu đãi đầu tư đối với dự án xã hội hoá có sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 16
HĐND huyện Giồng Trôm
07-04-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. 21
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
22-04-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Mỏ Cày Bắc. 27
UBND thành phố Bến Tre
15-04-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm, Khối thi đua thuộc thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 30
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
31-03-2016 Quyết định số 733/QĐ-UBND về việc công bố 04 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre. 42
31-03-2016 Quyết định số 734/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. 44
08-04-2016 Quyết định số 837/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre. 52
08-04-2016 Quyết định số 838/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển nhà trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. 55
08-04-2016 Quyết định số 839/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Phát triển Quỹ nhà, đất trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh. 57
13-04-2016 Quyết định số 866/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hoá lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 59
13-04-2016 Quyết định số 867/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 61
14-04-2016 Quyết định số 872/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hoá trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 63
25-04-2016 Quyết định số 932/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 67
04-04-2016 Công văn số 1514/UBND-KTN về việc điều chỉnh giá vé xe buýt năm 2016 (lần 2). 69
13-04-2016 Công văn số 1709/UBND-KTN về việc đính chính Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND. 71
23,817,806 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner