"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 18           Năm 2016 Ngày 25 tháng 5 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
15-04-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
04-05-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 41
12-05-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 42
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
14-04-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỏ Cày Bắc. 48
11-05-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mỏ Cày Bắc. 53
HĐND thành phố Bến Tre
21-04-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Xây dựng thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đạt chuẩn thành phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020. 59
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-04-2016 Quyết định số 974/QĐ-UBND về việc công bố 19 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 60
28-04-2016 Quyết định số 976/QĐ-UBND về việc công bố 16 thủ tục hành chính ban hành mới, 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 63
04-05-2016 Công văn số 2120/UBND-VHXH về việc thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen. 66
23,817,337 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner