"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 19 + 20 + 21           Năm 2016 Ngày 10 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-05-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
17-05-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND về việc quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 14
24-05-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. 15
24-05-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre. 25
24-05-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre. 36
24-05-2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre. 43
26-05-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre. 49
27-05-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 59
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
11-05-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mỏ Cày Bắc. 69
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-05-2016 Quyết định số 1031/QĐ-UBND về việc công bố 17 thủ tục hành chính ban hành mới, 19 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 74
06-05-2016 Kế hoạch số 2179/KH-UBND thực hiện phổ cập giáo dục giai đoạn 2016-2020. 77
06-05-2016 Kế hoạch số 2180/KH-UBND triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” trong các trường phổ thông tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. 86
06-05-2016 Kế hoạch số 2181/KH-UBND nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. 96
06-05-2016 Kế hoạch số 2182/KH-UBND phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2016-2020. 105
06-05-2016 Kế hoạch số 2183/KH-UBND phát triển giáo dục cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. 120
UBND thành phố Bến Tre
27-05-2016 Đề án số 1412/ĐA-UBND xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn thành phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020. 142
23,821,734 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner