"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 22           Năm 2016 Ngày 12 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
06-06-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc xác định nghĩa vụ tài chính khi thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, cho thuê mặt nước, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
16-06-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre. 20
UBND thành phố Bến Tre
14-06-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bến Tre. 28
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-05-2016 Quyết định số 1218/QĐ-UBND về việc công bố 50 thủ tục hành chính ban hành mới, 17 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. 33
09-05-2016 Công văn số 2216/UBND-NC về việc tăng cường phối hợp thực hiện cao điểm vận động quần chúng tấn công, trấn áp tội phạm. 40
11-05-2016 Kế hoạch số 2268/KH-UBND tổ chức vận động cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone năm 2016. 44
23-05-2016 Kế hoạch số 2523/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Thanh niên tỉnh Bến Tre năm 2016. 51
HĐND huyện Bình Đại
20-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại - khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 57
20-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại, khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 58
20-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về số lượng thành viên Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại - khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 59
20-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban và Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại - khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 61
20-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban và Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại, khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 62
20-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại, nhiệm kỳ 2016-2021. 63
20-06-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại, nhiệm kỳ 2016-2021. 64
20-06-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại, nhiệm kỳ 2016-2021. 65
20-06-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân huyện Bình Đại, nhiệm kỳ 2016-2021. 66
23,834,451 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner