"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 27           Năm 2016 Ngày 24 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Bình Đại
04-08-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2016. 03
04-08-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). 07
HĐND huyện Châu Thành
29-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về một số giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2016. 14
29-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. 18
29-07-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030). 22
29-07-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển du lịch huyện Châu Thành giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. 26
HĐND huyện Chợ Lách
01-08-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 29
01-08-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 huyện Chợ Lách. 33
UBND thành phố Bến Tre
12-08-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Bến Tre. 42
PHẦN Văn bản khác
HĐND huyện Bình Đại
04-08-2016 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Bình Đại 2016. 46
04-08-2016 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Bình Đại. 49
04-08-2016 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V Trung tâm xã Lộc Thuận. 51
04-08-2016 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017. 53
04-08-2016 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND về danh mục công trình chuẩn bị đầu tư thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước huyện Bình Đại 2017. 55
04-08-2016 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Bình Đại năm 2015. 58
23,817,538 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner