"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02           Năm 2017 Ngày 16 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2016 Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 05
07-12-2016 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 14
Uỷ ban nhân dân tỉnh
30-12-2016 Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 17
HĐND huyện Châu Thành
20-12-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 21
20-12-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. 28
20-12-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND về danh mục công trình và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017. 31
20-12-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện. 36
HĐND huyện Chợ Lách
16-12-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, cho ý kiến, điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước huyện và vốn sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường huyện Chợ Lách năm 2017. 38
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
20-12-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỏ Cày Bắc năm 2017. 40
20-12-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc năm 2017. 46
UBND huyện Mỏ Cày Nam
13-12-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới huyện Mỏ Cày Nam. 51
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
06-01-2016 Quyết định số 34/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 53
HĐND huyện Bình Đại
16-12-2016 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021. 54
16-12-2016 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Đại năm 2017. 55
16-12-2016 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện Bình Đại năm 2017. 62
16-12-2016 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Bình Đại năm 2017. 82
16-12-2016 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 87
16-12-2016 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, cho ý kiến, quyết định một số chủ trương thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện giữa hai kỳ họp. 102
16-12-2016 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại về Kế hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020. 103
16-12-2016 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Bình Đại. 106
HĐND huyện Chợ Lách
16-12-2016 Nghị quyết số 209/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017. 109
16-12-2016 Nghị quyết số 211/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục thanh lý nhà đất công không có nhu cầu sử dụng năm 2017 trên địa bàn huyện Chợ Lách. 116
16-12-2016 Nghị quyết số 212/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục di dời lưới điện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 120
16-12-2016 Nghị quyết số 213/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020 huyện Chợ Lách. 130
16-12-2016 Nghị quyết số 214/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017. 135
16-12-2016 Nghị quyết số 215/NQ-HĐND về việc Ban hành các nghị quyết kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017. 137
16-12-2016 Nghị quyết số 216/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 139
16-12-2016 Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện Chợ Lách Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 156
16-12-2016 Nghị quyết số 218/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát về tình hình nợ công và phương án trả nợ. 165
16-12-2016 Nghị quyết số 219/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát về kết quả tổ chức thực hiện xây dựng xã nông thôn mới đối với các xã chưa đạt xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 167
16-12-2016 Nghị quyết số 220/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát về thực hiện Kế hoạch giảm nghèo bền vững. 169
16-12-2016 Nghị quyết số 221/NQ-HĐND kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017. 171
16-12-2016 Nghị quyết số 222/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Chợ Lách Khoá XI, Nhiệm kỳ 2016- 2021. 175
23,806,568 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner