"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 17           Năm 2018 Ngày 26 tháng 7 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
06-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. 05
06-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2018. 09
06-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND về một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 17
06-07-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND về cơ chế hoạt động của Cụm Công nghiệp Long Phước, xã Giao Long - xã An Phước, huyện Châu Thành. 23
06-07-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 25
06-07-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 28
06-07-2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND quy định tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại cho ngân sách xã nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 37
06-07-2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 39
06-07-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND về việc quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng; mức đóng góp và chế độ miễn, giảm cho đối tượng tham gia cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng. 42
06-07-2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre. 45
06-07-2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND về việc quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 47
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
06-07-2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại. 50
06-07-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bến Tre. 52
06-07-2018 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018. 54
06-07-2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018. 67
06-07-2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc thông qua đồ án quy hoạch cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 73
06-07-2018 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 76
06-07-2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển thủy sản tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020 và giai đoạn 2021-2030. 80
06-07-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là đô thị loại II. 81
06-07-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc thông qua phương án đề xuất Dự án xây dựng đô thị phía Nam và Khu đô thị Tây Bắc thành phố Bến Tre. 82
06-07-2018 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch phân bổ biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và số lượng người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù tỉnh Bến Tre năm 2018. 85
06-07-2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành, thị trấn Tiệm Tôm thuộc huyện Ba Tri, thị trấn Phước Mỹ Trung thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. 88
06-07-2018 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND thông qua Đề án tổ chức đưa nông dân đi nghiên cứu, học tập nước ngoài về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020. 90
06-07-2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND kết quả giám sát về kết quả thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015. 92
06-07-2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND kết quả giám sát việc thực hiện Đề án xây dựng hạ tầng cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt giai đoạn 2016-2020. 94
06-07-2018 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 97
06-07-2018 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. 102
23,562,579 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner