"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 02 + 03           Năm 2018 Ngày 15 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Châu Thành
13-12-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công huyện Châu Thành năm 2018. 03
13-12-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND về định mức hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành giai đoạn 2016-2020. 07
PHẦN Văn bản khác
HĐND huyện Bình Đại
19-12-2017 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021. 10
19-12-2017 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021. 11
19-12-2017 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021. 12
19-12-2017 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại – khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 13
19-12-2017 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021. 14
19-12-2017 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021. 15
19-12-2017 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Đại năm 2018. 16
19-12-2017 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2018. 18
19-12-2017 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018. 29
19-12-2017 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện Bình Đại năm 2018. 84
19-12-2017 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bình Đại. 92
19-12-2017 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ. 94
19-12-2017 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh. 96
19-12-2017 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND kết quả giám sát việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện và việc triển khai Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020. 98
19-12-2017 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về kết quả giám sát công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Bình Đại. 102
19-12-2017 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về chủ trương thanh toán nợ các công trình của huyện và hỗ trợ các xã, thị trấn thanh toán nợ xây dựng cơ bản trước ngày 31 tháng 12 năm 2014. 106
23,806,303 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner