"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 31           Năm 2019 Ngày 12 tháng 9 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
28-08-2019 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Bến Tre. 04
28-08-2019 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 07
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-09-2019 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ ngưòi cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95, trên 100 tuổi và mức kinh phí hỗ trợ tổ chức Lễ Đại thọ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 10
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
28-08-2019 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 12
28-08-2019 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 13
28-08-2019 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 14
28-08-2019 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 -2021. 15
28-08-2019 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 16
28-08-2019 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 17
28-08-2019 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc thông qua phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới phía Tây thành phố Bến Tre. 18
28-08-2019 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc thông qua phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Bình An, thị trấn Bình Đại. 20
28-08-2019 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc thông qua phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới - đô thị sinh thái (Eco² Park) Bến Tre. 22
28-08-2019 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về việc thông qua phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Hoàng Gia 1 (The Royal 1). 24
28-08-2019 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc thông qua phương án đề xuất Dự án Khu dân cư Hoàng Gia 2 (The Royal 2). 26
28-08-2019 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc thông qua phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Ba Tri. 28
28-08-2019 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc thông qua phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới thị trấn Mỏ Cày. 30
28-08-2019 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2019. 32
28-08-2019 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2019. 38
28-08-2019 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án Đường giao thông kết hợp đê bao ngăn mặn liên huyện Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 44
28-08-2019 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bến Tre. 46
23,972,514 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner