Các tin mới nhất
Liên kết

Thông tin pháp luật số 11 phát ngày 12 tháng 6 năm 2016

            Ngày 06/6/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc xác định nghĩa vụ tài chính khi thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, cho thuê mặt nước, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quyết định nêu rõ:

I. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về quy trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc luân chuyển hồ sơ, xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính khi thực hiện các thủ tục về  giao đất, cho thuê đất, cho thuê mặt nước, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

II. Đối tượng áp dụng

1. Người sử dụng đất theo Điều 5 của Luật Đất đai năm 2013.

2. Cơ quan Tài chính, cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước hoặc cơ quan được ủy nhiệm thu và các cơ quan có liên quan.

            III. Trách nhiệm của các cơ quan và người sử dụng đất

            1. Trách nhiệm của Cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai.

            - Hướng dẫn người sử dụng đất nộp các giấy tờ có liên quan nêu tại Điều 4 của Quy chế này kèm theo hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 ca BTài nguyên và Môi trưng quy định về hồ sơ địa chính, Thông tư s30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 ca BTài nguyên và Môi trưng quy định về hsơ giao đt, cho thuê đt, chuyển mc đích sử dng đt, thu hi đt.

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất và thực hiện quy trình luân chuyển hồ sơ theo đúng quy trình tại Điều 5, 6 của Quy chế này.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan tài chính và các cơ quan khác có liên quan xác định vị trí và giá trị của thửa đất hoặc khu đất cần phải xác định nghĩa vụ tài chính để phân loại, làm cơ sở áp dụng các phương pháp xác định giá đất phù hợp theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

            2. Trách nhiệm của Cơ quan Tài chính

            - Thực hiện quy trình luân chuyển hồ sơ theo đúng quy trình tại Điều 5, 6 của Quy chế này.

            - Chủ trì phối hợp với các đơn vị giúp Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh tổ chức thẩm định giá đất theo đúng quy định.

            3. Trách nhiệm của Cơ quan thuế:

            - Thực hiện quy trình luân chuyển hồ sơ theo đúng quy trình tại Điều 5, 6 của Quy chế này.

            - Thực hiện giao, nhận hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai và Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người sử dụng đất và phải được ghi vào “Sổ giao nhận hồ sơ và thông báo các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất”. Trường hợp cơ quan thuế gửi Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất theo địa chỉ ghi trong Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính theo đường bưu điện dưới hình thức “Gửi bảo đảm” thì cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc để đảm bảo người sử dụng đất nhận được Thông báo để thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định.

            - Phối hợp với Kho bạc Nhà nước theo dõi, đôn đốc, cập nhật tình hình thu nộp các khoản nghĩa vụ tài chính đất đai của người sử dụng đất và định kỳ hàng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng cục Thuế số tiền mà người sử dụng đất đã nộp ngân sách nhà nước, số còn nợ và tiền chậm nộp.

            -  Lưu trữ hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính do cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển đến để làm căn cứ kiểm tra và giải quyết khiếu nại (nếu có).

            - Hằng năm, cơ quan thuế có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát, xác định đơn giá thuê đất của chu kỳ tiếp theo các trường hợp thuê đất trả tiền hằng năm nhưng đơn giá thuê đất đã hết thời hạn ổn định 05 năm.

            4. Trách nhiệm Kho bạc Nhà nước hoặc cơ quan được ủy nhiệm thu (sau đây gọi tắt cơ quan thu tiền)

            - Thu tiền của người sử dụng đất theo Thông báo của cơ quan thuế. Khi thu tiền, cơ quan thu tiền phải lập chứng từ thu tiền là “Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước” để giao cho người sử dụng đất và thông tin về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất cho cơ quan thuế.

           - Kiểm tra, đối chiếu việc xác định số tiền chậm nộp của người sử dụng đất hoặc căn cứ vào cách tính tiền chậm nộp theo hướng dẫn ghi tại Thông báo của cơ quan thuế để xác định số tiền chậm nộp mà người sử dụng đất phải nộp và tổ chức thực hiện thu nộp theo quy định.

            - Gửi số liệu cho cơ quan thuế để theo dõi và đôn đốc thu nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

            5.  Trách nhiệm của người sử dụng đất

            - Người sử dụng đất nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất, thuê mặt nước, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai theo quy định của pháp luật tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

            - Tiếp nhận Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước và các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai) tại cơ quan thuế ban hành Thông báo hoặc do cơ quan bưu chính chuyển đến trong trường hợp Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai được cơ quan thuế gửi theo đường bưu điện dưới hình thức “Gửi bảo đảm”.

            - Thực hiện nộp đầy đủ, đúng thời hạn các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Thông báo của cơ quan thuế. Trường hợp thời điểm nộp tiền đã quá ngày phải nộp được ghi trên Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính thì người sử dụng đất căn cứ cách tính tiền chậm nộp theo hướng dẫn ghi tại Thông báo của cơ quan thuế để xác định số tiền chậm nộp phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

            IV. Điều khoản thi hành

            Cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Tài chính, Thuế, Kho bạc Nhà nước các cấp phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này.

            Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

(Cập nhật ngày 21-06-2016)

 
23,562,324 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner