Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

HĐND huyện Bình Đại ban hành: 227 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2017 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về chủ trương thanh toán nợ các công trình của huyện và hỗ trợ các xã, thị trấn thanh toán nợ xây dựng cơ bản trước ngày 31 tháng 12 năm 2014. 
19-12-2017 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về kết quả giám sát công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Bình Đại. 
19-12-2017 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại kết quả giám sát việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện và việc triển khai Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020. 
19-12-2017 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh. 
19-12-2017 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ. 
19-12-2017 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bình Đại. 
19-12-2017 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện Bình Đại năm 2018. 
19-12-2017 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018. 
19-12-2017 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2018. 
19-12-2017 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Đại năm 2018. 
19-12-2017 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021. 
19-12-2017 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021. 
19-12-2017 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại – khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 
19-12-2017 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021. 
19-12-2017 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021. 
19-12-2017 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021. 
15-09-2017 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện Bình Đại giai đoạn 2016-2020. 
15-09-2017 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc phân bổ nguồn vốn hoàn trả lưới điện hạ thế nông thôn. 
15-09-2017 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Bình Đại. 
27-06-2017 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018. 
Chuyển tới trang:  /12       Số văn bản mỗi trang: 
23,590,598 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner