Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 22 + 23 xuất bản ngày 15-07-2011: 33 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-06-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với các hội thành viên, các sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 05 đến trang 10)
23-06-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý và bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 11 đến trang 16)
10-06-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri bổ sung giải pháp thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. (từ trang 17 đến trang 20)
10-06-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Ba Tri năm 2011. (từ trang 21 đến trang 22)
10-06-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về phê chuẩn điều chỉnh bổ sung danh mục kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2011. (từ trang 23 đến trang 25)
17-06-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Nam sửa đổi Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam về việc tăng cường công tác triển khai và thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. (trang 26)
20-06-2011 Quyết định số 1364/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011. (từ trang 27 đến trang 29)
24-06-2011 Quyết định số 1404/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công nhận cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. (từ trang 30 đến trang 41)
02-06-2011 Công văn số 2196/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phòng trừ và ngăn chặn tái bùng phát dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa Hè thu năm 2011. (từ trang 42 đến trang 43)
07-06-2011 Công văn số 2284/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt, xe taxi. (từ trang 44 đến trang 46)
13-06-2011 Công văn số 2356/UBND-TH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. (từ trang 47 đến trang 48)
15-06-2011 Công văn số 2412/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện BHYT HSSV năm học 2011-2012. (từ trang 49 đến trang 50)
01-06-2011 Kế hoạch số 2180/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2011-2015. (từ trang 51 đến trang 58)
06-06-2011 Kế hoạch số 2249/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2011. (từ trang 59 đến trang 62)
13-06-2011 Kế hoạch số 2377/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ sung lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2011. (từ trang 63 đến trang 64)
20-06-2011 Kế hoạch số 2469/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2011-2015). (từ trang 65 đến trang 69)
10-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về việc xác nhận tư cách Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 70 đến trang 71)
10-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về việc xác nhận kết quả bầu các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 72)
10-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri khoá x. (trang 73)
10-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về việc công nhận kết quả bầu Đoàn thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 74)
10-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về việc công nhận kết quả bầu các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 75 đến trang 76)
10-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về việc công nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 77 đến trang 78)
13-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc xác nhận tư cách Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 79 đến trang 80)
13-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 81)
13-06-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 82)
13-06-2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 83)
13-06-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 84)
13-06-2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 85)
13-06-2011 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 86)
13-06-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 87)
13-06-2011 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 88)
13-06-2011 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 89)
13-06-2011 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 90 đến trang 91)
23,786,548 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner