Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 25-07-2014: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-07-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 04 đến trang 07)
03-07-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký liên hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 08 đến trang 17)
04-07-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. (từ trang 18 đến trang 25)
04-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về một số giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 26 đến trang 30)
04-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Châu Thành năm 2013. (từ trang 31 đến trang 32)
04-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030). (từ trang 33 đến trang 34)
12-06-2014 Quyết định số 1150/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Bến Tre. (từ trang 35 đến trang 37)
24-06-2014 Quyết định số 1240/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Bến Tre. (từ trang 38 đến trang 59)
02-07-2014 Quyết định số 1305/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 09 thủ tục hành chính ban hành mới, 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tôn giáo - Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 60 đến trang 62)
02-07-2014 Quyết định số 1306/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 16 thủ tục hành chính ban hành mới, 21 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre. (từ trang 63 đến trang 67)
02-07-2014 Quyết định số 1307/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 07 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Tôn giáo - Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 68 đến trang 69)
23-06-2014 Kế hoạch số 2860/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016” trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 70 đến trang 76)
24-06-2014 Kế hoạch số 2924/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014-2020”. (từ trang 77 đến trang 103)
25-06-2014 Kế hoạch số 2934/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP. (từ trang 104 đến trang 107)
04-07-2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2001 của Hội đồng nhân dân huyện. (trang 108)
04-07-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân - Toà án nhân dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 109)
04-07-2014 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc miễn nhiệm Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 110)
04-07-2014 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 111)
23,806,643 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner