Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 04 + 05 + 06 xuất bản ngày 25-01-2016: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. (từ trang 05 đến trang 16)
24-12-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định về số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 17 đến trang 18)
08-12-2015 Nghị quyết số 98/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về việc thông qua Kế hoạch phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ trên địa bàn huyện Ba Tri giai đoạn 2016-2020. (từ trang 19 đến trang 26)
17-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Đại năm 2016. (từ trang 27 đến trang 34)
17-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện Bình Đại năm 2016. (từ trang 35 đến trang 50)
17-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Bình Đại 2016. (từ trang 51 đến trang 56)
18-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2016. (từ trang 57 đến trang 60)
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc năm 2016. (từ trang 61 đến trang 66)
15-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 67 đến trang 71)
15-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước huyện Mỏ Cày Nam năm 2016. (từ trang 72 đến trang 94)
15-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc phân bổ vốn xây dựng cơ bản năm 2016. (từ trang 95 đến trang 98)
15-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc phân bổ vốn sự nghiệp kinh tế năm 2016. (từ trang 99 đến trang 100)
15-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc bổ sung kinh phí ngoài dự toán năm 2015. (từ trang 101 đến trang 103)
15-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc điều chỉnh danh mục vốn xây dựng cơ bản năm 2015. (từ trang 104 đến trang 107)
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 108 đến trang 114)
18-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về dự toán thu và phương án phân bổ Ngân sách nhà nước huyện Thạnh Phú năm 2016. (từ trang 115 đến trang 127)
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước huyện năm 2016. (từ trang 128 đến trang 131)
18-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về việc sử dụng nguồn kết dư Ngân sách nhà nước năm 2014 của huyện để đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản. (từ trang 132 đến trang 135)
18-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2016. (từ trang 136 đến trang 140)
18-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2016. (từ trang 141 đến trang 144)
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. (từ trang 145 đến trang 147)
14-12-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre. (từ trang 148 đến trang 152)
29-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Bến Tre. (từ trang 153 đến trang 158)
29-12-2015 Quyết định số 2814/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. (từ trang 159 đến trang 160)
17-12-2015 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. (từ trang 161 đến trang 162)
17-12-2015 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về công tác giám sát phòng, chống tham nhũng và lãng phí năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện, khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 163)
15-12-2015 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V trung tâm xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam. (từ trang 164 đến trang 166)
15-12-2015 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện về chuyển đổi việc xây dựng bãi rác khu vực xã Hương Mỹ sang đầu tư công nghệ đốt rác cho các xã phía Nam. (trang 167)
23,326,516 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner