Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 17 xuất bản ngày 26-07-2018: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. (từ trang 05 đến trang 08)
06-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2018. (từ trang 09 đến trang 16)
06-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 17 đến trang 22)
06-07-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế hoạt động của Cụm Công nghiệp Long Phước, xã Giao Long - xã An Phước, huyện Châu Thành. (từ trang 23 đến trang 24)
06-07-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 25 đến trang 27)
06-07-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 28 đến trang 36)
06-07-2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại cho ngân sách xã nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 37 đến trang 38)
06-07-2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 39 đến trang 41)
06-07-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng; mức đóng góp và chế độ miễn, giảm cho đối tượng tham gia cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng. (từ trang 42 đến trang 44)
06-07-2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre. (từ trang 45 đến trang 46)
06-07-2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 47 đến trang 49)
06-07-2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại. (từ trang 50 đến trang 51)
06-07-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bến Tre. (từ trang 52 đến trang 53)
06-07-2018 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018. (từ trang 54 đến trang 66)
06-07-2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018. (từ trang 67 đến trang 72)
06-07-2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đồ án quy hoạch cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 73 đến trang 75)
06-07-2018 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 76 đến trang 79)
06-07-2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình phát triển thủy sản tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020 và giai đoạn 2021-2030. (trang 80)
06-07-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là đô thị loại II. (trang 81)
06-07-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đề xuất Dự án xây dựng đô thị phía Nam và Khu đô thị Tây Bắc thành phố Bến Tre. (từ trang 82 đến trang 84)
06-07-2018 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch phân bổ biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và số lượng người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù tỉnh Bến Tre năm 2018. (từ trang 85 đến trang 87)
06-07-2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành, thị trấn Tiệm Tôm thuộc huyện Ba Tri, thị trấn Phước Mỹ Trung thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. (từ trang 88 đến trang 89)
06-07-2018 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án tổ chức đưa nông dân đi nghiên cứu, học tập nước ngoài về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020. (từ trang 90 đến trang 91)
06-07-2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả giám sát về kết quả thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015. (từ trang 92 đến trang 93)
06-07-2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả giám sát việc thực hiện Đề án xây dựng hạ tầng cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt giai đoạn 2016-2020. (từ trang 94 đến trang 96)
06-07-2018 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 97 đến trang 101)
06-07-2018 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. (từ trang 102 đến trang 103)
23,964,413 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner