Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 27 + 28 + 29 xuất bản ngày 21-12-2018: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. (từ trang 04 đến trang 10)
07-12-2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2019. (từ trang 11 đến trang 15)
07-12-2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2019. (từ trang 16 đến trang 146)
07-12-2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định về chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 147 đến trang 149)
07-12-2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 150 đến trang 152)
07-12-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một phần Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 153 đến trang 154)
07-12-2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 155 đến trang 157)
07-12-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-NĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với sinh viên hệ chính quy chuyên ngành y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Bến Tre. (từ trang 158 đến trang 176)
07-12-2018 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 177 đến trang 178)
07-12-2018 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 179 đến trang 180)
07-12-2018 Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 181 đến trang 182)
07-12-2018 Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa IX. (từ trang 183 đến trang 185)
07-12-2018 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2019. (từ trang 186 đến trang 223)
07-12-2018 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2019. (từ trang 224 đến trang 228)
07-12-2018 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2017. (từ trang 229 đến trang 243)
07-12-2018 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019. (từ trang 244 đến trang 254)
07-12-2018 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019. (từ trang 255 đến trang 290)
07-12-2018 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch phân bổ biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bến Tre năm 2019. (từ trang 291 đến trang 292)
07-12-2018 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập hai Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. (từ trang 293 đến trang 303)
23,806,156 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner